O firmie

Zajmujemy się profesjonalnym prowadzeniem biura i wykonywaniem wszelkich prac z tym związanych.

Wybierz pakiet lub stwórz własny na miare Twoich potrzeb

Usługa szczegól­nie użyteczna dla małych firm, które chcą zachować swo­bodę dzi­ała­nia. Dzięki tej usłudze  być może nie stracisz zlece­nia w cza­sie, gdy wypoczy­wasz lub jesteś zajęty obsługą swego zlecenia,.

Pole­cam jeśli jesteś

  • Pro­jek­tan­tem
  • Tłu­maczem
  • Artystą
  • Osobą pracu­jącą na zlecenie
  • Alle­grow­iczem

Cena od  97 zł,-

Usługa ta zaw­iera w sobie funkcjon­al­ność paki­etu RECEPCJA pon­adto jed­nak obe­j­muje wszelkie czyn­ności wykony­wane w sekre­tari­at­ach.
Krótko mówiąc możemy stworzyć Ci sekre­tariat na miarę Twoich potrzeb.

Pole­cam jeśli jesteś

  • Właś­ci­cielem małej firmy
  • Hand­low­cem
  • Wyna­jemcą lokalów

Sko­rzys­taj z pogo­towia biurowego. Zleć mi zadaną czynność.

Usługa ta zaw­iera funkcjon­al­ność paki­etów RECEPCJA I SEKRETARIAT oraz daje możli­wości szer­szej współpracy, do pomocy w akc­jach tele­mar­ketingowych i różnych
niety­powych zada­ni­ach, często czasochłon­nych, które wykonuje się w biurze (nie tylko w sekretariacie).

Pole­cam jeśli jesteś

  • Właś­ci­cielem dużej firmy
  • Biz­nes­manem

Nagli Cię czas? Może papierkowa rob­ota czeka  i chęt­nie byś zle­cił te zadanie, ale nie chcesz zatrud­niać pra­cown­ików lub nie masz nikogo zau­fanego? Oto prosty sposób, by uwol­nić umysł od 100 tysięcy rzeczy na raz. 

Sko­rzys­taj z pogo­towia biurowego. Zleć mi zadaną czynność.

Zadz­woń już teraz lub sko­rzys­taj z for­mu­la­rza kontaktowego.

Tel. 510 359 684

 


Dar­mowe for­mu­la­rze do pobrania:

 

  


Porady